• 1

За нас

Основна информация

Основната дейност на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД е извършване на инвестиции в недвижими имоти, дялове и акции на търговски дружества.

 

През април 2016 г. „Кепитъл Консепт Лимитед” АД реализира първата си инвестиция чрез закупуване на всички акции от капитала на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД, дружество, опериращо приоритено в имотния сектор. Към датата на придобиването „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД е стартирало разработването на проект „Св. София“, който посредством дъщерното дружество се превръща в основен инвестиционен проект за Емитента. Проектът „Св. София“ включва изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали, аквариум и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска. Общата инвестиция се очаква да достигне 1 625 000 000 лв. (един милиард шестстотин двадесет и пет милиона лева).

 

През 2014 г. „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД придобива поетапно „ГОЛФ КЛУБ“ ЕООД, като от юни 2015 г., то е едноличен собственик на дружеството. Към момента на придобиване на дялове от капитала на „ГОЛФ КЛУБ“ ЕООД, то е собственик на, поддържа, експлоатира и управлява голф игрище и спа комплекс Голф Клуб и Спа „Св. София“. Комплексът е заложен като ключов елемент от мащабния проект „Св. София“ – в процес на изграждане. В този смисъл той вече функционира като разработена част от проекта.

 

С цел успешна реализация на проекта „Св. София“ на 04.08.2014 г. между дъщерното дружество „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД и Правителството на Република България е сключен Меморандум за разбирателство за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект. По силата на сключения меморандум страните са се съгласили да си сътрудничат при осъществяването на инвестиционен проект „Ваканционно-развлекателен комплекс Св. София“. Въз основа на меморандума е издаден сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД като инвеститор, с икономическа дейност „Туристическо и друго краткосрочно настаняване, Експлоатация на спортни обекти и съоръжения, Организиране на хазартни игри, Строителство на жилищни и нежилищни сгради и др.“

 

Съгласно сключения меморандум проектът следва да бъде довършен за срок от 3 години от сключването, като срокът на валидност на сертификата за приоритетен инвестиционен проект е до 04.08.2017 г. С решение на Министерски съвет от 02.08.2017 г. сключеният Меморандум е удължен за срок от 2 години.

 

По силата на меморандума и с цел реализиране на проект „Св. София“, дъщерното дружество „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД е в процес на придобиване на поземлени имоти - частна държавна собственост в землището на село Мусачево и село Равно поле, община Елин Пелин, с обща площ от 1 145.655 дка. Дружеството планира да придобие необходимите активи до края на октомври 2017 г.

Корпоративно ръководство

Пуи Сзе Джози Лок

Изпълнителен директор на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, Председател на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, независим член по смисъла на 116а, ал. 2 от ЗППЦК;

 

Хо Йе Юнис Чан

Зам.-Председател на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД;

 

Минг Ю Чинг

Член на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД;

 

„Кепитъл Консепт лимитед” АД се представлява от Изпълнителния директор Пуи Сзе Джози Лок.