• 1

За инвеститорите

Корпоративни документи

1. Устав

2. Проспект

3. Програмата за добро корпоративно управление на „„Кепитъл Консепт лимитед” АД

4. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „„Кепитъл Консепт лимитед” АД

 

5. Проспект за първично публично предлагане на варанти от 3 април 2015

- Проспект PDF

- Уведомление по чл.92 от ЗППЦК PDF

 

6. С решение No. 1240 – ПД от 25.09.2017г. Комисията за финансов надзор потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед”АД, гр. София.

Емисията е в размер на 2 151 467 000 лева, разпределени в 2 151 467 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

- Протокол на СД с решение за приемане на корекции в Проспекта на „Кепитъл Консепт Лимитед”АД

- Проспект на „Кепитъл Консепт Лимитед”АД, потвърден с решение No. 1240 – ПД от 25.09.2017г. на КФН

- Решение No. 1240 – ПД от 25.09.2017г. на Комисията за финансов надзор

Общо събрание на акционерите

Предстоящи общи събрания на акционерите - покани и материали

Покани и писмени материали за предходни общи събрания

Протоколи от общите събрания на акционерите, които са били провеждани

 

Комептентност на Общото събрание на акционерите съгласно устава на Дружеството:
Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите:
1. изменя Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството и определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт- счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
11. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.
(2) Общото събрание взима решенията по посочените по-горе точки в съответствие с чл. 21 от този Устав.

Съгласно Уставът:
Чл. 16. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.
(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. To може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон и/или по искане на акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.
(3) Общото събрание може да бъде свикано чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.
(4) Времето от изпращането на поканите до откриването на Общото Събрание не може да бъде по-малко от 10 дни, освен
ако всички акционери са потвърдили и са се съгласили, Общото събрание да бъде проведено по-рано
 

 

Акционерна структура и акции

„Кепитъл Консепт Лимитед” АД е издало 2 151 467 000 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Акциите са с присвоен ISIN BG1100074084.

 

Всички Акции на Дружеството (2 151 467 000 бр.) са изцяло изплатени, като 54 000 броя акции са платени в пари, а останалите 2 151 413 000 броя акции са платени срещу непарични вноски. Номиналната стойност на една издадена Акция е 1 (един) лев.

 

Всички акционери на Емитента са носители на равни права на глас, съгласно издадените от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД акции.

 

По смисъла на ЗППЦК, едно лице ще упражнява пряко или непряко контрол върху Дружеството, когато това лице, пряко или непряко: (а) притежава над 50 на сто от гласовете в ОСА; или (б) може да определя повече от половината от членовете на неговия СД; (в) или може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на Емитента.

 

Правата, свързани с ценните книжа:

 

Право на глас: Всеки притежател на обикновени акции има право на глас в Общото събрание на Дружеството. Всяка една акция дава право на един глас на своя притежател.

 

Право на дивидент: Притежателите на обикновени акции имат право да участват при разпределянето на печалбата на Дружеството, съразмерно на участието си в капитала.

 

Право на ликвидационен дял: Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност.

 

Право на информация: Всеки акционер, независимо от броя и стойността на притежаваните от него акции, има право на информация, включително предварително да се запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на предстоящо Общо събрание на акционерите, на което съответният акционер има право да участва, както и безплатно да ги получи; да задава на Общото събрание въпроси на членовете на Съвета на директорите и/или прокуриста на Дружеството (ако има такъв), относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация; да се запознае с устройствените актове на Дружеството, с протоколите от проведените Общи събрания и приложенията към тях, с годишните и тримесечните финансови отчети, както и с друга публична информация.

 

Акциите, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, се прехвърлят свободно, без ограничения и условия, при спазване на действащите нормативни разпоредби.

Директор за връзка с инвеститорите

Директор за връзка с инвеститорите

Александър Цветков

 

Адрес за кореспонденция:

1784 София

Бул.“Цариградско шосе“ 115Г,

Офис сграда Мегапарк, етаж 5, офис Б.

Tелефон: +359 2 988 24 13

E-mail: ir@ccl-bg.com

Притежатели на варанти

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 19 юли 2017 г.

С настоящото представяме покана заедно с писмени материали за Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 19.07.2017 г. от 11:00 часа, в гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 27.07.2017 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Покана и писмени материали

 

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 05 юли 2017 г.

С настоящото представяме покана заедно с писмени материали за Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 05.07.2017 г. от 11:00 часа, в гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 13.07.2017 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Покана и писмени материали

 

Съобщение от 26.07.2016 за приключване на срока за упражняване на варанти

Протокол

 

Съобщение за решение за увеличение на капитала под условие

С цел упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от Дружеството, ISIN код BG9200001154, да да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на ККЛ, чрез издаване на до 1,374,996,000 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 5.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ.
Решение на варантьорите | Списък | Списък 2 | Решение на СД

 

Съобщение от 15.06.2016 за приключване на срока за упражняване на варанти

Протокол от решение на Съвета на директорите от 15.06.2016 след приключване на срока за упражняване на варанти

Протокол

 

Покана за извънредно общо събрание на притежателите на варанти на Кепитъл консепт лимитед АД на 21.06.2016 г.

Покана | Протокол

 

Съобщение за решение за увеличение на капитала под условие

 

На заседание проведено на 26.04.2016г., Съвета на директорите на Кепитъл Консепт Лимитед АД, на основание решение, законно взето на извънредно Общо събрание на притежателите на варанти от 19.04.2016г., приема решение, на основание чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, да увеличи капитала на ККЛ, чрез издаване на до 1,375,000,000 брой обикновени акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001154, съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 348 – E / 07.05.2015г.

Решение на СД

 

Регистрирано увеличение на капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД

 

На 13 май 2016 г. Централен депозитар АД регистрира вписване на емисия акции от увеличението на капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от закона за Комисията за финансов надзор.

Решение на съвета на директорите | Удостоверение за регистрация

 

Проведено общо събрание на притежателите на варанти на 19.04.2016 г.

Протокол | Списък на притежателите на варанти | Списък на притежателите на варанти с пълномощно

 

Покана до притежателите на варанти на Кепитъл консепт лимитед АД от

Молба | Протокол | Покана | Пълномощно

 

Проведено общо събрание на притежателите на варанти на 21.03.2016 г.

Протокол | Списък на притежателите на варанти | Протокол | График | Заявка

 

Покана до притежателите на варанти на Кепитъл консепт лимитед АД

Молба | Протокол | Покана | Пълномощно

 

Уведомление относно проспект за публично предлагане на варанти

Уелкъм Холдингс АД уведомява инвеститорите относно началното публично предлагане на до 1,375,000,000 броя, безналични, свободнопрехвърляеми варанти с емисионна стойност 0.001 лв. и цена на упражняване в размер на 5.00 лв. Емисията се издава, въз основа на взето решение от Общото събрание на акционерите на „Уелкъм Холдингс” АД от 16.03.2015г. Проспектът за първично публично предлагане на варанти от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН No 348 – Е / 07.05.2015г.

Уведомление по чл.92 от ЗППЦК I Проспект