• 1

Основна информация

Основната дейност на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД е извършване на инвестиции в недвижими имоти, дялове и акции на търговски дружества.

 

През април 2016 г. „Кепитъл Консепт Лимитед” АД реализира първата си инвестиция чрез закупуване на всички акции от капитала на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД, дружество, опериращо приоритено в имотния сектор. Към датата на придобиването „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД е стартирало разработването на проект „Св. София“, който посредством дъщерното дружество се превръща в основен инвестиционен проект за Емитента. Проектът „Св. София“ включва изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали, аквариум и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска. Общата инвестиция се очаква да достигне 1 625 000 000 лв. (един милиард шестстотин двадесет и пет милиона лева).

 

През 2014 г. „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД придобива поетапно „ГОЛФ КЛУБ“ ЕООД, като от юни 2015 г., то е едноличен собственик на дружеството. Към момента на придобиване на дялове от капитала на „ГОЛФ КЛУБ“ ЕООД, то е собственик на, поддържа, експлоатира и управлява голф игрище и спа комплекс Голф Клуб и Спа „Св. София“. Комплексът е заложен като ключов елемент от мащабния проект „Св. София“ – в процес на изграждане. В този смисъл той вече функционира като разработена част от проекта.

 

С цел успешна реализация на проекта „Св. София“ на 04.08.2014 г. между дъщерното дружество „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД и Правителството на Република България е сключен Меморандум за разбирателство за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект. По силата на сключения меморандум страните са се съгласили да си сътрудничат при осъществяването на инвестиционен проект „Ваканционно-развлекателен комплекс Св. София“. Въз основа на меморандума е издаден сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД като инвеститор, с икономическа дейност „Туристическо и друго краткосрочно настаняване, Експлоатация на спортни обекти и съоръжения, Организиране на хазартни игри, Строителство на жилищни и нежилищни сгради и др.“

 

Съгласно сключения меморандум проектът следва да бъде довършен за срок от 3 години от сключването, като срокът на валидност на сертификата за приоритетен инвестиционен проект е до 04.08.2017 г. С решение на Министерски съвет от 02.08.2017 г. сключеният Меморандум е удължен за срок от 2 години.

 

По силата на меморандума и с цел реализиране на проект „Св. София“, дъщерното дружество „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД е в процес на придобиване на поземлени имоти - частна държавна собственост в землището на село Мусачево и село Равно поле, община Елин Пелин, с обща площ от 1 145.655 дка. Дружеството планира да придобие необходимите активи до края на октомври 2017 г.