• 1

Корпоративно ръководство

Пуи Сзе Джози Лок

Изпълнителен директор на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, Председател на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, независим член по смисъла на 116а, ал. 2 от ЗППЦК;

 

Хо Йе Юнис Чан

Зам.-Председател на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД;

 

Минг Ю Чинг

Член на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД;

 

„Кепитъл Консепт лимитед” АД се представлява от Изпълнителния директор Пуи Сзе Джози Лок.