• 1

Корпоративни документи

1. Устав

2. Проспект

3. Програмата за добро корпоративно управление на „„Кепитъл Консепт лимитед” АД

4. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „„Кепитъл Консепт лимитед” АД

 

5. Проспект за първично публично предлагане на варанти от 3 април 2015

- Проспект PDF

- Уведомление по чл.92 от ЗППЦК PDF

 

6. С решение No. 1240 – ПД от 25.09.2017г. Комисията за финансов надзор потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед”АД, гр. София.

Емисията е в размер на 2 151 467 000 лева, разпределени в 2 151 467 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

- Протокол на СД с решение за приемане на корекции в Проспекта на „Кепитъл Консепт Лимитед”АД

- Проспект на „Кепитъл Консепт Лимитед”АД, потвърден с решение No. 1240 – ПД от 25.09.2017г. на КФН

- Решение No. 1240 – ПД от 25.09.2017г. на Комисията за финансов надзор