• 1

Общо събрание на акционерите

Предстоящи общи събрания на акционерите - покани и материали

Покани и писмени материали за предходни общи събрания

Протоколи от общите събрания на акционерите, които са били провеждани

 

Комептентност на Общото събрание на акционерите съгласно устава на Дружеството:
Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите:
1. изменя Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството и определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт- счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
11. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.
(2) Общото събрание взима решенията по посочените по-горе точки в съответствие с чл. 21 от този Устав.

Съгласно Уставът:
Чл. 16. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.
(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. To може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон и/или по искане на акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.
(3) Общото събрание може да бъде свикано чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.
(4) Времето от изпращането на поканите до откриването на Общото Събрание не може да бъде по-малко от 10 дни, освен
ако всички акционери са потвърдили и са се съгласили, Общото събрание да бъде проведено по-рано