• 1

Акционерна структура и акции

„Кепитъл Консепт Лимитед” АД е издало 2 151 467 000 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Акциите са с присвоен ISIN BG1100074084.

 

Всички Акции на Дружеството (2 151 467 000 бр.) са изцяло изплатени, като 54 000 броя акции са платени в пари, а останалите 2 151 413 000 броя акции са платени срещу непарични вноски. Номиналната стойност на една издадена Акция е 1 (един) лев.

 

Всички акционери на Емитента са носители на равни права на глас, съгласно издадените от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД акции.

 

По смисъла на ЗППЦК, едно лице ще упражнява пряко или непряко контрол върху Дружеството, когато това лице, пряко или непряко: (а) притежава над 50 на сто от гласовете в ОСА; или (б) може да определя повече от половината от членовете на неговия СД; (в) или може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на Емитента.

 

Правата, свързани с ценните книжа:

 

Право на глас: Всеки притежател на обикновени акции има право на глас в Общото събрание на Дружеството. Всяка една акция дава право на един глас на своя притежател.

 

Право на дивидент: Притежателите на обикновени акции имат право да участват при разпределянето на печалбата на Дружеството, съразмерно на участието си в капитала.

 

Право на ликвидационен дял: Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност.

 

Право на информация: Всеки акционер, независимо от броя и стойността на притежаваните от него акции, има право на информация, включително предварително да се запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на предстоящо Общо събрание на акционерите, на което съответният акционер има право да участва, както и безплатно да ги получи; да задава на Общото събрание въпроси на членовете на Съвета на директорите и/или прокуриста на Дружеството (ако има такъв), относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация; да се запознае с устройствените актове на Дружеството, с протоколите от проведените Общи събрания и приложенията към тях, с годишните и тримесечните финансови отчети, както и с друга публична информация.

 

Акциите, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, се прехвърлят свободно, без ограничения и условия, при спазване на действащите нормативни разпоредби.