• 1

Проспект

Уелкъм Холдингс АД уведомява инвеститорите относно началното публично предлагане на до 1,375,000,000 броя, безналични, свободнопрехвърляеми варанти с емисионна стойност 0.001 лв. и цена на упражняване в размер на 5.00 лв. Емисията се издава, въз основа на взето решение от Общото събрание на акционерите на „Уелкъм Холдингс” АД от 16.03.2015г. Проспектът за първично публично предлагане на варанти от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН No 348 – Е / 07.05.2015г.

 

Уведомление по чл.92 от ЗППЦК

 

Проспект