• 1

Притежатели на варанти

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 19 юли 2017 г.

С настоящото представяме покана заедно с писмени материали за Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 19.07.2017 г. от 11:00 часа, в гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 27.07.2017 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Покана и писмени материали

 

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 05 юли 2017 г.

С настоящото представяме покана заедно с писмени материали за Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 05.07.2017 г. от 11:00 часа, в гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 13.07.2017 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Покана и писмени материали

 

Съобщение от 26.07.2016 за приключване на срока за упражняване на варанти

Протокол

 

Съобщение за решение за увеличение на капитала под условие

С цел упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от Дружеството, ISIN код BG9200001154, да да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на ККЛ, чрез издаване на до 1,374,996,000 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 5.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ.
Решение на варантьорите | Списък | Списък 2 | Решение на СД

 

Съобщение от 15.06.2016 за приключване на срока за упражняване на варанти

Протокол от решение на Съвета на директорите от 15.06.2016 след приключване на срока за упражняване на варанти

Протокол

 

Покана за извънредно общо събрание на притежателите на варанти на Кепитъл консепт лимитед АД на 21.06.2016 г.

Покана | Протокол

 

Съобщение за решение за увеличение на капитала под условие

 

На заседание проведено на 26.04.2016г., Съвета на директорите на Кепитъл Консепт Лимитед АД, на основание решение, законно взето на извънредно Общо събрание на притежателите на варанти от 19.04.2016г., приема решение, на основание чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, да увеличи капитала на ККЛ, чрез издаване на до 1,375,000,000 брой обикновени акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001154, съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 348 – E / 07.05.2015г.

Решение на СД

 

Регистрирано увеличение на капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД

 

На 13 май 2016 г. Централен депозитар АД регистрира вписване на емисия акции от увеличението на капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от закона за Комисията за финансов надзор.

Решение на съвета на директорите | Удостоверение за регистрация

 

Проведено общо събрание на притежателите на варанти на 19.04.2016 г.

Протокол | Списък на притежателите на варанти | Списък на притежателите на варанти с пълномощно

 

Покана до притежателите на варанти на Кепитъл консепт лимитед АД от

Молба | Протокол | Покана | Пълномощно

 

Проведено общо събрание на притежателите на варанти на 21.03.2016 г.

Протокол | Списък на притежателите на варанти | Протокол | График | Заявка

 

Покана до притежателите на варанти на Кепитъл консепт лимитед АД

Молба | Протокол | Покана | Пълномощно

 

Уведомление относно проспект за публично предлагане на варанти

Уелкъм Холдингс АД уведомява инвеститорите относно началното публично предлагане на до 1,375,000,000 броя, безналични, свободнопрехвърляеми варанти с емисионна стойност 0.001 лв. и цена на упражняване в размер на 5.00 лв. Емисията се издава, въз основа на взето решение от Общото събрание на акционерите на „Уелкъм Холдингс” АД от 16.03.2015г. Проспектът за първично публично предлагане на варанти от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН No 348 – Е / 07.05.2015г.

Уведомление по чл.92 от ЗППЦК I Проспект