• 1

Проведено общо събрание на притежателите на варанти на 21.03.2016 г.