• 1

Проведено общо събрание на притежателите на варанти на 19.04.2016 г.