• 1

Съобщение за взето решение за увеличение на капитала

На заседание проведено на 26.04.2016г., Съвета на директорите на Кепитъл Консепт Лимитед АД, на основание решение, законно взето на извънредно Общо събрание на притежателите на варанти от 19.04.2016г., приема решение, на основание чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, да увеличи капитала на ККЛ, чрез издаване на до 1,375,000,000 брой обикновени акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001154, съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 348 – E / 07.05.2015г.

Решение на СД


« Назад към всички публикации