• 1

Покана за извънредно общо събрание на притежателите на варанти на Кепитъл консепт лимитед АД на 21.06.2016 г.