• 1

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

В съответствие с изискванията на чл.148 б от ЗППЦК уведомяваме, че в “Кепитъл Консепт Лимитед“ АД,  гр. София, на 28 март 2018 година е получено уведомление за значително дялово участие от Better Crown Limited, в качеството му на акционер в  “Кепитъл Консепт Лимитед“ АД. Сделката е с дата 27.03.2018 г.

Уведомление


« Назад към всички публикации