• 1

На основание чл. 43а, ал. 2 и 3 от Наредба No. 2/ 2003 на КФН и чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, Дружеството уведомява, че на 26.11.2019 г. бе сключен договор между „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД и “Сервиз финансови пазари” ЕООД / ”X3News“ в качеството му на медия