• 1

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

В съответствие с изискванията на чл.148 б от ЗППЦК уведомяваме, че в “Кепитъл Консепт Лимитед“ АД,  гр. София, на 10 януари 2020 година е получено уведомление за значително дялово участие от Full Right Holdings Limited, в качеството му на акционер в  “Кепитъл Консепт Лимитед“ АД. Сделката е с дата 07.01.2020 г.

Уведомление


« Назад към всички публикации