• 1

Уведомление за отлагане оповестяването на Годишните консолидирани финансови отчети за 2020 г.